بخشدار مرکزی: نسرین زارعی

بخشدار خفر:
عبدالغفور غفوری

بخشدار کردیان: محمود معصوم نیای فرد

بخشدار سیمکان: عبدالرضا آیت اللهی