مهدی شفیعیان
              معاون استاندار و
فرماندار ویژه شهرستان جهرم 
                                                     
     ________________________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ تولد:  1360/04/01
محل تولد : جهرم
سابقه خدمت: 13 سال

 
فعالیت های علمی

مقطع کارشناسی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری – دانشگاه شهید چمران اهواز
مقطع کارشناسی ارشد: جغرافیا و برنامه ریزی شهری – دانشگاه تهران

 
سوابق اجرایی

بخشدار مرکزی خنج
بخشدار سیمکان جهرم
بخشدار کردیان جهرم
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه جهرم