آدرس: فارس - جهرم - خیابان 22 بهمن

کد پستی:  57136-74136

تلفن:  07154221606   /    07154222121

نمابر: 07154229500


روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان جهرم